Městské lesy Hradec Králové

Těžba štěrkopísku


Plánovaná těžba se nachází na pozemcích v současnosti lesnicky využívaných. V rámci přípravy realizace těžby je nutné postupně zajistit rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa na pozemcích (či jejich částech), které budou dotčeny těžební činností.

Jednotlivé etapy těžby jsou vždy závislé na ploše odlesnění, které je plánováno v etapách o výměře od cca 1,5 ha do cca 4 ha. Těžební stěna, která musí mít maximální výšku 6 m, je těžena čelním kolovým nakladačem. Do násypky třídičky naveze kolový nakladač natěženou surovinu a po vytřídění štěrkopísku na frakce nad 32 mm, 4-32 mm a 0-4 mm jsou tyto frakce pomocí krátkých dopravníků deponovány na skládkách k expedici.

Část štěrkopísků je upravena mokrou cestou na mobilní třídičce, která je vybavena systémem sprchování nad síťovou plochou a boxem na zvodnění suroviny. Po oddělení hrubé frakce nad 35 mm a frakce 4-35 mm je podsítné (0-4 mm) společně s kalovou vodou odváděno do dehydrátoru, ve kterém dojde k oddělení odplavitelných částic a odvodnění. Doprava frakcí na skládky je pomocí krátkých dopravníků o délce cca 20 m. Součástí technologické úpravy mokrou cestou je vybudování vodního hospodářství na bázi těžebny, tj. vybudování nádrže na čistou vodu použitou při praní suroviny a vybudování odkalovací nádrže pro vypouštění technologické vody s obsahem jemných částic.

Cílem technické rekultivace je vytvoření a modelace terénu, který se morfologicky a pohledově dobře zapojí do okolní krajiny. Jedná se zejména o přesuny hmot, svahování, úpravy terénu a jiné zemní práce za použití těžké techniky. Dobře navržené a provedené sanační práce jsou nezbytné k vytvoření dobrých půdních podmínek pro následnou biologickou rekultivaci.

Předpokládá se, že výše čisté těžby se bude pohybovat do 200 tis. m3 za rok. Z toho vyplývá, že při této předpokládané roční výši těžby v DP Běleč nad Orlicí I, v lomech Marokánka a Marokánka II je současná uvažovaná maximální životnost těžby při celkových vytěžitelných zásobách cca 30 let. Celkové zásoby v dobývacím prostoru jsou odhadnuty na minimálně 100 let.

Zde těžený písek je ideální jednak pro výrobu omítek, malt apod., a dále pro produkci betonářských výrobků, jako jsou zámkové dlažby, různé prvky pro ploty, zatravňovací dlaždice apod. Také je vhodný po odstranění jílovitých složek praním pro přípravu betonů k výstavbě nosných konstrukcí budov (pro tento druh betonu je max. povolený obsah jílovitých částic do 5 %).

Důležitou informací je také pestré složení zdejších písků. Nejdůležitějšími součástmi jsou zrnka křemene, žuly, ruly, svoru, buližníku, opuky, porfyru atd. Vytěžený štěrkopísek je proséván a získávají se z něho hlavní frakce: nadloží, písek a dále frakce kačírku (štěrk), který je používán také například k úpravě většiny lesních cest v hradeckých městských lesích.

V roce 2014 získala společnost povolení ukládat v těžebnách zeminu využitelnou pro další rekultivace. Do zařízení je povoleno ukládat ostatní odpad kód 20 02 02 zemina a kamení dle vyhl. č. 96/2016 Sb. Doklady o ukládaných materiálech jsou evidovány při každém návozu dle schválného provozního řádu včetně původce odpadů a staveb.

 

Prodej šterkopísku v těžebně Marokánka II:

Otevírací doba:

8. 1. - 29. 3. a 5. 10. - 20. 12.; pondělí – pátek 6.00 – 14.00 hodin
3. 4. - 2. 10.; pondělí – čtvrtek 6.00 – 16.00 hodin a v pátek 6.00 – 14.00 hodin
Ve svátek není prodej.
Možno dohodnout i odvoz.
Při větším odběru písku či štěrkopísku je možné dohodnout individuální ceny a platbu fakturou.
Podrobné informace naleznete v ceníku kameniva v sekci Ceníky.

 

Kontakt:

Tomáš Mareček (uzavírání smluvních vztahů za firmu ADOZ)
Tel.: 604 237 477
Pavlína Štěpánková; Lenka Fialová (fakturace)
Tel.: 499 599 685

Více o lomu Marokánka a Marokánka II.

Mapa ložiska s bloky zásob Stav lomu po ukončení rekultivací