Městské lesy Hradec Králové

Seznamte se s doupnými stromy v městských lesích

27. 2. 2019

Nedostatek vhodných míst ke hnízdění a úkrytu může být pro mnoho druhů živočichů závažný. Ptactvo má však veliký význam v biologické ochraně lesa a naši lesníci to dobře vědí.

Ptáci lovící hmyz pomáhají udržovat les v lepším zdravotním stavu. Stejnou funkci mají třeba i další přirození nepřátelé škodlivého hmyzu: mravenci, divoká prasata požírající larvy škodlivého hmyzu nebo některé druhy hmyzu samotného (pestrokrovečník mravenčí lovící lýkožrouty). Podpora ptactva v našich lesích probíhá především rozmisťováním ptačích budek, přikrmováním v období nouze a ponecháváním doupných stromů.

Jako doupné stromy jsou označovány ty s dobře vyvinutými, přirozenými dutinami. Dutiny ve stromech vznikají jednak vydlabáním, které většinou pochází od datlovitých ptáků, anebo důsledkem narušení jádrového dřeva kmene hnilobou.

Naši lesníci při plánování těžby hodnotí doupný potenciál stromů a jedince vhodné pro hnízdění ponechávají stát. Často se jedná o tzv. výstavky, osamělé stromy uprostřed pasek, které slouží jako zdroj semen a v pozdějším věku jako doupný strom pro ptactvo a další živočišné druhy vázané na mrtvé dřevo. Zohledňujeme ale i bezpečnost návštěvníků, proto většinu těchto stromů můžete vidět uvnitř pasek či mladých porostů, kde nehrozí jejich pád na lesní cesty.

Chcete-li se dovědět více o mrtvém dřevě, navštivte naši stezku Mrtvé dřevo v PP Sítovka.