Městské lesy Hradec Králové

Tip na víkend: Navštivte rozkvetlé louky u Mazurovy chalupy

5. 6. 2015

Přírodní rezervace Mazurovy chalupy byla vyhlášena na ochranu mozaiky bezkolencových, mezofilních a slatinných luk v lesním komplexu královéhradeckých lesů. Významné jsou zde především zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin, živočichů (zejména obojživelníků, plazů a bezobratlých) a hub vázaných na luční a mokřadní biotopy.

 

Kronika obce Hoděšovice pojednává v roce 1894 o lokalitě Mazurovy chalupy takto: „Uprostřed lesa velkostatku markraběte Pallaviciniho, 20 minut severním směrem od vesnice, nacházely se pozemky obecní i selské, k nimž vedla těžko sjízdná cesta, zvláště z jara a na podzim. Pozemky tyto byly špatně obdělávány a malou úrodu zničila zvěř panských lesů. Tam také nacházela se chalupa ve výměře 11 ha 40 arů, patřící Josefu Mazurovi.“ V kronice se dále uvádí, že dne 26. 2. 1894 prodal František Mazura pozemky velkostatku, který z Mazurovy chalupy zřídil hájovnu a koupené pozemky místy zalesnil, některé upravil na louky. Pozemky byly obhospodařovány jako louky (tj. pravidelně sečené), na hranicích parcel byly vysázeny jalovce. Tyto jalovce zde rostou dodnes. V letošním roce se nám z řízků těchto původních jedinců povedlo vypěstovat sedm stromků, které jsme na lokalitě vysadili.

 

Z kroniky vyplývá, že lokalita byla založena a obhospodařována jako louka – tedy sečena. Proto i dle schváleného plánu péče na období 2014 – 2023 jsou louky pravidelně 1 – 2x ročně sečeny. Mozaika luk je však složitá a druhová pestrost rostlin i živočichů natolik bohatá, že jednotlivé části luk mají různé druhy péče. Kosení luk není všude stejné a ve stejnou dobu, musí být uzpůsobeno době dozrání semen a vývoji bezobratlých živočichů. 10-25% lučních ploch je navíc ponecháno bez pokosení. Jako velmi pozitivní opatření se ukázaly zásahy na vodotečích, které přispěly k proslunění břehových porostů vykácením nebo prořezáním některých úseků. Proto jsme také v letošním roce vyřezali zarostlé příkopy a snížili počet stromů a keřů na ploše, jak tomu historicky vždy bylo, což by mělo vést nejen ke zlepšení stavu luk, ale i podpoře populace některých bezobratlých, především velmi vzácného motýla - vřetenušky mokřadní.