Městské lesy Hradec Králové

Zákaz vstupu do lesů platí nově pro menší území

9. 8. 2012

Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života lidí následky červencové bouře v příměstských lesích na mnoha místech už nehrozí, proto lesníci požádali orgán státní správy o změnu vymezení prostoru se zákazem vstupu. Nebezpečí ohrožení života, osob či majetku trvá i nadále v nejpostiženějších oblastech, kde už měsíc nepřetržitě pracuje těžká technika. Lesníci odhadují, že k úplnému zpřístupnění lesa dojde v září.

Intenzivní práce v lesních porostech a důkladný průzkum ukázal, že na vybraných místech již nehrozí takové nebezpečí, proto lesníci předložili magistrátnímu odboru životního prostředí žádost o zrušení veřejné vyhlášky zakazující celoplošný vstup. Výsledkem je nová veřejná vyhláška, která zakazuje vstup do lokalit s jádrovou částí kalamity, kde se stále pohybují harvestory a nebezpečí trvá. “Nebezpečí ohrožení života nebo zdraví osob, včetně majetkové újmy z důvodů hrozících pádů částí nalomených kmenů či vývratů stromů zasažených kalamitou trvá i nadále na části katastrálního území Nového Hradce Králové, Malšovy Lhoty a Svinar, a také na části území Bělče nad Orlicí,“ vyjmenovává i nadále uzavřené oblasti Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Nebezpečné území je dobře zřetelné v mapce, kterou nová veřejná vyhláška obsahuje.

V sobotu se návštěvníkům lesa otevřel také nově rekonstruovaný úsek Písečnice v délce jednoho kilometru. Pokládka nového povrchu si vyžádala uzávěru této cesty v minulém týdnu v úseku od Černé stráně až po mostek u rybníka Výskyt.

„Páteřní lesní cesty Hradečnice, Bělečnice a Písečnice jsou průjezdné v celém rozsahu, dále je průjezdná jižní část Kolíkované a část Automobilky severní, spojující Kolíkovanou s Bělečnicí,“ popisuje nově zpřístupněné lokality v lesích Milan Zerzán. I do bezpečných částí lesa je podle znění lesního zákona vstup na vlastní nebezpečí.

ZDROJ:

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/zakaz-vstupu-do-lesu-plati-nove-pro-mensi-uzemi

Snímky pocházejí z archivu MLHK.