Městské lesy Hradec Králové

Historie

„Lesy s tradicí přes 700 let“

Město Hradec Králové dostalo své lesy darem od římského krále Albrechta v roce 1307. V následujících stoletích jejich rozlohu postupně zvětšovalo. V roce 1931, odkoupením části panství markraběte Pallaviciniho, se zvětšila výměra městských lesů téměř na dvojnásobek. Dnes je ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové 3800 ha lesa, včetně rybníků a dalších pozemků. Od roku 1991 je obhospodařuje a spravuje nejprve příspěvková organizace Městské lesy Hradec Králové, která byla v roce 2001 přeměněna na akciovou společnost Městské lesy Hradec Králové a.s.

Na žádost vlastníka byla naprostá většina našich lesů (98%) zařazena do kategorie lesa zvláštníhourčení - lesy příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Tyto lesy jsou osvobozeny od placení pozemkové daně a jsou zvýhodňovány při čerpání dotačních titulů.

V 90. letech 20. století jsme otevřením písníku Marokánka rozšířili činnost společnosti o těžbu štěrkopísku.
V roce 2011 jsme přistoupili ke změně vizuální identity společnosti. Její nová podoba odráží současnou filozofii společnosti, přiblížit městské lesy více lidem a vedle těžby dřeva, písku a rybníkářství posílit i rekreační funkci lesů.
V roce 2012 zasáhla naše lesy rozsáhlá kalamita. Větrná smršť po sobě zanechala polámané porosty na ploše více než 200 ha. Odstranění jejích následků probíhá až do dnešních dnů.

Management společnosti usilovně buduje a stále zlepšuje firemní kulturu, přetváří Městské lesy Hradec Králové a.s. v moderní a dynamicky se rozvíjející společnost, realizuje teze schválené strategie a zvyšuje kvalitu služeb a zaměstnanecké odpovědnosti. Společnost je firmou střední velikosti a významným podnikatelským subjektem našeho regionu.