Městské lesy Hradec Králové

 

Městské lesy Hradec Králové a.s. jsou samostatně hospodařící obchodní společností vlastněnou Statutárním městem Hradec Králové obhospodařující lesní a rybniční majetek města a provozující těžbu štěrkopísku.

Předmět činnosti:


•    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
•    Hostinská činnost
•    Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje a chov ryb
•    Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
•    Hornická činnost dle oprávnění v rozsahu těchto předmětů činnosti:
       -    otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek štěrkopísku mimo těžby z vody
       -    zřizování, zajišťování a likvidace lomů
       -    úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
       -    zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uváděných činnostech

 

Společnost si uvědomuje stále rostoucí význam rekreačních lesů jako nástroje k udržení určité kvality života a do budoucna se bude za přispění vlastníka, Statutárního města Hradec Králové, snažit formou rekreační ekoturistiky usměrňovat návštěvníky lesů tak, aby nedocházelo k nadměrnému využívání ekologicky zajímavých míst a k jejich ničení. Je předpoklad, že s přispěním společnosti dojde k zvyšování vzdělanosti a zájmu o lesy ze strany návštěvníků a ti tento přístup časem ocení.