Městské lesy Hradec Králové

O společnosti

Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem, provozuje těžbu štěrkopísku a podniká i dalších činnostech.

Předmět činnosti:

•    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
•    Hostinská činnost
•    Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje a chov ryb
•    Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
•    Hornická činnost dle oprávnění v rozsahu těchto předmětů činnosti:
       -    otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek štěrkopísku mimo těžby z vody
       -    zřizování, zajišťování a likvidace lomů
       -    úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
       -    zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uváděných činnostech

Za účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Hradec Králové, podnikání s ním, plnění veřejně prospěšných služeb s obecně prospěšným posláním, byla pro obhospodařování LHC Městské lesy Hradec Králové založena akciová společnost Městské lesy Hradec Králové. Tento účel spočívá v udržování a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace.

Společnost nemá jako základní funkci tvorbu zisku, ale dle usnesení RM/1992/313 přínos pro zlepšení ekologických a rekreačních možnosti stavu lesa.

Nicméně každá akciová společnost bývá také zakládána za účelem tvorby zisku. Ten pak v případě MLHK představuje dílčí nástroj pro podporu hospodářského záměru Města:

 • rozvíjet majetek města a podnikání s ním
 • udržovat a zlepšovat stav městských lesů
 • trvale zajišťovat vyrovnanost lesní produkce (produkce dřeva, plantáže vánočních stromků, prodej osiva …)
 • trvale zajišťovat rozvoj obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace
 • formou osvěty a propagace podporovat zvyšování vzdělanosti návštěvníků lesa
 • zhodnocovat svěřený majetek
 • stabilní porosty s přirozenější dřevinnou skladbou než v minulosti
 • lesní cesty
 • rybníky
 • budovy
 • zajistit finanční samostatnost

Uchování lesa samo sebou netkví v postavení plotu kolem něj, ani v zákazu kácení. Jak ukazuje praxe osvícených lesníků, zásadním faktorem udržitelnosti (= dosažení rovnováhy mezi environmentální, sociální a ekonomickou hodnotou lesa) je výrazná změna konceptu hospodaření a postprodukce lesů. To může být pro jejich správce velkou výzvou. 

Jedním z faktorů, který představuje neoddiskutovatelnou přednost dřeva ve srovnání s dalšími materiály, je množství CO2 vázaného ve dřevěných výrobcích a také celková spotřebovaná energie v rámci jeho životního cyklu. Kritickým místem ve využívání dřeva je stavebnictví, mimo jiné, nedocenění přínosu v oblasti ekologických dopadů a úspory energií. Problém spočívá v tom, že jsou sice známy obecné principy a postupy, ale ty nejsou zcela aktuální ve smyslu posledních poznatků vědy. Skutečné úspory jsou tak podhodnoceny. Stavby z rostlého dřeva (sruby, roubenky) jsou dokonce znevýhodňovány a to přesto, že jejich skutečné vlastnosti výrazně převyšují očekávání podložené dřívějšími poznatky.

Dřevo jako přírodní stavební materiál je ze své podstaty obnovitelnou surovinou. Jeho udržitelnost je však podmíněna několika dalšími faktory. Nejdůležitějším je regionální zpracování, tedy minimalizace uhlíkové stopy transportu. Na celkových enviromentálních dopadech při výpočtu životního cyklu materiálu se tato položka podílí až 20 procenty. Zcela zásadní tedy je, aby bylo dřevo dopravováno ke zpracování asi do 70 kilometrů od místa těžby. K tomu je potřeba ctít regionální bilanci zdrojů a zpracování vedoucí k omezování exportu dříví, a to růstem výroby a spotřeby výrobků s vysokou přidanou hodnotou jako jsou dřevostavby, nábytek, podlahy, okna dveře a desítky dalších variant použití dřeva.

Pečovat o les podle zákona není snadné ani levné a je to na dlouho.

Společnost si zároveň uvědomuje stále rostoucí význam rekreačních lesů jako nástroje k udržení určité kvality života a snaží se formou rekreační ekoturistiky usměrňovat návštěvníky lesů tak, aby nedocházelo k nadměrnému využívání ekologicky zajímavých míst a k jejich ničení. Je předpoklad, že s přispěním společnosti dojde k zvyšování vzdělanosti a zájmu o lesy ze strany návštěvníků a ti tento přístup časem ocení.