Městské lesy Hradec Králové

Těžba štěrkopísku


Plánovaná těžba se nachází na pozemcích v současnosti lesnicky využívaných. V rámci přípravy realizace těžby je nutné postupně zajistit rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa na pozemcích (či jejich částech), které budou dotčeny těžební činností.

Jednotlivé etapy těžby jsou vždy závislé na ploše odlesnění, které je plánováno v etapách o výměře od cca 1,5 ha do cca 4 ha. Těžební stěna, která musí mít maximální výšku 6 m, je těžena čelním kolovým nakladačem. Do násypky třídičky naveze kolový nakladač natěženou surovinu a po vytřídění štěrkopísku na frakce nad 32 mm, 4-32 mm a 0-4 mm jsou tyto frakce pomocí krátkých dopravníků deponovány na skládkách k expedici.

Část štěrkopísků je upravena mokrou cestou na mobilní třídičce, která je vybavena systémem sprchování nad síťovou plochou a boxem na zvodnění suroviny. Po oddělení hrubé frakce nad 35 mm a frakce 4-35 mm je podsítné (0-4 mm) společně s kalovou vodou odváděno do dehydrátoru, ve kterém dojde k oddělení odplavitelných částic a odvodnění. Doprava frakcí na skládky je pomocí krátkých dopravníků o délce cca 20 m. Součástí technologické úpravy mokrou cestou je vybudování vodního hospodářství na bázi těžebny, tj. vybudování nádrže na čistou vodu použitou při praní suroviny a vybudování odkalovací nádrže pro vypouštění technologické vody s obsahem jemných částic.

Cílem technické rekultivace je vytvoření a modelace terénu, který se morfologicky a pohledově dobře zapojí do okolní krajiny. Jedná se zejména o přesuny hmot, svahování, úpravy terénu a jiné zemní práce za použití těžké techniky. Dobře navržené a provedené sanační práce jsou nezbytné k vytvoření dobrých půdních podmínek pro následnou biologickou rekultivaci.

Předpokládá se, že výše čisté těžby se bude pohybovat do 200 tis. m3 za rok. Z toho vyplývá, že při této předpokládané roční výši těžby v DP Běleč nad Orlicí I, v lomech Marokánka a Marokánka II je současná uvažovaná maximální životnost těžby při celkových vytěžitelných zásobách cca 30 let. Celkové zásoby v dobývacím prostoru jsou odhadnuty na minimálně 100 let.

Zde těžený písek je ideální jednak pro výrobu omítek, malt apod., a dále pro produkci betonářských výrobků, jako jsou zámkové dlažby, různé prvky pro ploty, zatravňovací dlaždice apod. Také je vhodný po odstranění jílovitých složek praním pro přípravu betonů k výstavbě nosných konstrukcí budov (pro tento druh betonu je max. povolený obsah jílovitých částic do 5 %).

Důležitou informací je také pestré složení zdejších písků. Nejdůležitějšími součástmi jsou zrnka křemene, žuly, ruly, svoru, buližníku, opuky, porfyru atd. Vytěžený štěrkopísek je proséván a získávají se z něho hlavní frakce: nadloží, písek a dále frakce kačírku (štěrk), který je používán také například k úpravě většiny lesních cest v hradeckých městských lesích.

V roce 2014 získala společnost povolení ukládat v těžebnách zeminu využitelnou pro další rekultivace. Do zařízení je povoleno ukládat ostatní odpad kód 20 02 02 zemina a kamení dle vyhl. č. 96/2016 Sb. Doklady o ukládaných materiálech jsou evidovány při každém návozu dle schválného provozního řádu včetně původce odpadů a staveb.

 

Prodej šterkopísku v těžebně Marokánka II:

Od ledna 2023 pro nás provozuje těžbu štěrkopísku společnost České štěrkopísky spol. s.r.o.

České štěrkopísky spol. s r.o.
Cukrovarská 34
196 00  Praha 9 - Čakovice
Česká republika
 
Společnost nabízí prodej velkoodběratelům i drobným zákazníkům.
S velkoodběrateli jsou ceny stanovovány na základě smluv, platba probíhá fakturací. Pro drobný nákup do 50 tun a nákup bez smlouvy je možná pouze platba hotově. Nelze platit platební kartou.
Pro celoroční kontrakty je možné zajistit nákladní automobily, pro menší odběr, bohužel, tato služba není dostupná.
Nakládka většího množství materiálu je zajištěna nakladači, do menších vozíků si zákazník naloží materiál svépomocí.
 
Provozní doba:
Po-Pá 7:00-14:00 hod. (od 01.01. do 28.02.)
 
Ceník sortimentu:
 

Kontakt:

Expedice:
tel.: +420 777 799 563        
e-mail: marokanka@ceske-sterkopisky.cz
 

Obchodní oddělení (kontaktujte pouze v případě odběru na smlouvu)
Aleš Smilek, obchodní manažer
tel.: +420 724 213 227
e-mail: smilek@ceske-sterkopisky.cz

 

Více o lomu Marokánka a Marokánka II.

Mapa ložiska s bloky zásob Stav lomu po ukončení rekultivací