Městské lesy Hradec Králové

Zelený okruh

Okruh pro 21. století, pro pěší a cyklisty, ale i pro vše živé a nemotorizované … 

O vytvoření okruhu se zasloužilo nejen město Hradec Králové, ale zejména Městské lesy Hradec Králové a.s. a občanské sdružení Civitas per Populi. Autorem návrhu „zeleného“ okruhu je Ing. arch. Pavel Zadrobílek z atelieru Žárovka architekti.

 Zelený okruh se skládá ze dvou částí:
  • VNĚJŠÍHO OKRUHU - souvislý pás zeleně, propojující stávající stabilní lesní plochy i drobnější lesíky či skupiny stromů. Ten je tvořen mimo jiné hradeckými městskými lesy.
  • RADIÁLNÍCH PÁSŮ - pásy v území s převahou přírodních prvků, lesoparkové plochy, vybavené vhodnou cykloturistickou infrastrukturou s návazností sportoviště a rekreační plochy. Pásy pronikají ve své přírodní podobě co nejhlouběji do zastavěného území a nenásilně propojují město s příměstskou krajinou.

Projekt byl rozdělen na tři etapy. První etapa, která zahrnuje právě městské lesy, byla otevřena v říjnu 2013. 

ŠEST FUNKCÍ ZELENÉHO OKRUHU
1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY. Zelený okruh vytváří zcela jednoznačné a kvalitně rozvržené biopásy, které propojují všechny vnější biokoridory v krajině okolo města. Trasa je vedena převážně volnou krajinou a zajistí útočiště pro polní a lesní zvěř pohybující se v příměstské krajině.
2. RETENČNÍ PROSTOR POVRCHOVÉ VODY. Zelený okruh leží na rozmezí města a volné krajiny a doprovází vodní toky, snížená či jinak obtížně zastavitelná místa. Je ideálním místem pro zachycení a zadržení povrchových vod. Funkčnost se posílí výsadbou společenstev luhů se schopností udržet mikroklima.
3. HLUKOVÁ BARIÉRA. Terénní úpravy-modelování spolu s výsadbou zeleně zmírní vlivy dopravních staveb (zejména dálnice D11) na venkovskou krajinu a ochrání krajinný ráz.
4. KVALITA VZDUCHU. Proudění vzduchu nad volnou krajinou bude na hranici města obohaceno silicemi a vlhkem z korun stromů Rovněž prach z polí i silnic bude účinně zadržován souvislou hradbou olistěných dřevin.
5. REKREAČNÍ TRASA. Okružní trasa v celkové délce 41 km doplní a propojí 9 radiálních cykloturistických tras o délkách 3,5 až 6 km. Celek vytvoří unikátní, variantní cykloturistickou, běžeckou a běžkařskou síť pro krátkodobou rekreaci, dostupnou bez použití auta z každého místa ve městě i z příměstských obcí.
6. ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ. Celek zeleného okruhu prorostlý do organismu města pomůže odstranit nedostatky městské zástavby, a to v podobě chybějící vazby na přírodní zeleň a volnou krajinu a také stírá rozdíly v dostupnosti přírodních prvků mezi jednotlivými obytnými čtvrtěmi.
 
Zelený okruh je v turistické mapě městských lesů vyznačen světlezelenou plnou čárou se vzorem.